Globala målen

I september 2015 fastslogs FN Agenda 2030 – en handlingsplan med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Det är en handlingsplan som är tänkt att motverka världens mest kritiska problem, såsom fattigdom, ojämlikhet och orättvisa, samt klimatkrisen. Fram till 2030 har FN:s medlemsländer förpliktat sig att bidra till att dessa mål förverkligas genom sin inrikes- och utrikespolitik. För att detta ska vara möjligt måste alla delar av samhället – näringsliv, offentlig sektor, forskare, enskilda individer och organisationer – vara inkluderade. Därför spelar även Svalorna Latinamerika (LA) en viktig roll i detta. 

Svalorna LA har lång erfarenhet av hållbart utvecklingsarbete i Latinamerika. Tillsammans med lokala organisationer i Peru, Bolivia och Nicaragua arbetar Svalorna LA för mänskliga rättigheter och skapar möjligheter för barn, unga och kvinnor att förbättra sina livsvillkor. 

Ingen fattigdom

Den extrema fattigdomen i världen har stadigt minskat under de senaste decennierna, men fortfarande är det en stor del av världens befolkning som påverkas av fattigdom. Det handlar inte bara om brist på pengar, utan också om frågor som att inte kunna gå i skolan, inte ha tillgång till allmän hälso- och sjukvård, eller inflytande över sitt eget liv och framtid. Mål 1 handlar om att avskaffa den extrema fattigdomen och se till att alla människor har rätt till ett grundläggande socialt skydd. 

Avskaffande av fattigdom utgör grunden till allt som Svalorna LA gör. Eftersom fattigdom påverkar många olika aspekter av människors liv orsakar det en negativ spiral som ofta är svår att ta sig ur. Svalorna LA:s samarbetsorganisationer har identifierat de faktorer som leder till eller håller människor kvar i fattigdom i de områden som Svalorna LA arbetar. Därför arbetar Svalorna LA med grundorsakerna till fattigdom, såsom brist på jämställdhet, utbildning och hälsa.

God utbildning för alla

Fattigdom är en grundorsak till att barn, framför allt flickor, hindras från att gå i skolan. Ofta måste de arbeta för att hjälpa till med försörjningen. Tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter är också anledning till att många flickor aldrig börjar skolan eller tvingas hoppa av för tidigt. Mål 4 garanterar jämlik utbildning av god kvalitet för alla och ser till att öka antalet unga och vuxna som har relevanta kunskaper för att skaffa sig sysselsättning och anständigt arbete.

Programmen i Latinamerika stödjer barns och ungas rätt att lära genom alternativa utbildningsmetoder, såsom konst, poesi, dans och teater. I Bolivia kallas denna metod för edu-entretenimiento som handlar om att lära genom underhållning och är tänkt att locka fler att lära sig om viktiga och ibland tabubelagda ämnen. I Peru är programmet PDR inriktat på att utbilda unga och kvinnor i relevanta kunskaper, tekniska färdigheter och yrkeskunnande för att de ska kunna bedriva sina verksamheter. Gemensamt för alla programmen i Latinamerika är att de sprider kunskaper som behövs för att främja en hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och en kultur av fred och icke-våld. 

Jämställdhet

Mål 5 handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor över allt. Det handlar om att erkänna flickors och kvinnors lika rättigheter till ekonomiska resurser, makt och inflytande, liksom att skydda flickor och kvinnor från alla former av våld, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

Kvinnor och flickor drabbas av diskriminering och våld i alla delar av världen. I de länder som Svalorna LA jobbar i förekommer machismo som innebär att män värdesätts mer än kvinnor och ger män en högre maktposition, i hemmet liksom i det offentliga rummet. På grund av denna samhällsstruktur tar sig många män rätten att bestämma över kvinnors liv och kroppar, vilket leder till en hög nivå av våldsbrott mot kvinnor. 

Jämställdhet och kvinnors rättigheter genomsyrar alla Svalorna LA:s program i Latinamerika. Tillsammans med lokala organisationer arbetar Svalorna LA för att motverka könsbaserat våld och barnsexhandel. Till exempel skapar de utrymmen för reflektion kring mansdominerade normer och könsstereotypa rollfördelningar i hemmet och samhället för att främja en mer jämställd syn. Svalorna LA stödjer även kvinnor att starta sina egna verksamheter och att få större politiskt inflytande genom utbildning i ledarskap.  

Bekämpa klimatförändringen

Redan idag kan vi se effekter av den globala uppvärmningen, då det på flera håll i världen uppstår extrema väderskiftningar, ett ökat antal naturkatastrofer och ekosystem som rubbas. I La Paz och El Alto i Bolivia samt Arequipa i Peru smälter glaciärerna, vilket leder till vattenbrist. Befolkningen i Arequipa är särskilt utsatt då klimatet även påverkar deras främsta försörjningskälla – jordbruket. Därför arbetar Svalorna LA:s program i Peru aktivt med att öka motståndskraften och förmågan till anpassning i området så att invånarna ska kunna fortsätta leva och livnära sig där.

Programmet lär ut hållbara och ekologiska jordbruksmetoder och tekniker för att effektivisera vattenanvändningen (vilket hänger ihop med mål 6). Unga och kvinnor som utbildats i ledarskap tar fram förslag för att integrera klimatåtgärder i den lokala politiken och planeringen för hållbar utveckling. Alla programmen i Latinamerika jobbar för att öka medvetenhet gällande klimatförändringar och klimatanpassning.

Detta var ett urval av några av de målen som Svalorna LA arbetar med. Men eftersom alla 17 mål hänger ihop är det lätt att se hur Svalorna LA bidrar till så mycket mer!

 

Här kommer några fler kortare exempel:

Mål 16 är centralt inom Svalorna LA:s arbete, då det handlar om att eliminera alla former av våld och övergrepp, erbjuda lika tillgång till rättvisa för alla, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Svalorna LA:s arbete för allas lika rättigheter, oavsett ålder, kön, ursprung, ekonomi eller annan social ställning, faller inom ramarna för mål 10 om att minska ojämlikhet. Genom att arbeta preventivt mot barnarbete, eller bidra till förutsättningar för att unga och kvinnor ska kunna arbeta, bidrar programmen till mål 8 om anständiga arbetsvillkor. Och genom att se till att unga och kvinnor kan försörja sig, leder det till att de har tillgång till mat (i vissa fall mat som de själva har producerat), vilket är vad mål 2 handlar om.

 

Slutligen så jobbar vi självklart också med mål 17 – eftersom internationellt utvecklingssamarbete mellan Sverige och länder i Latinamerika och samarbete med lokala samarbetsorganisationer är vad hela verksamheten går ut på. Vill ni läsa mer om Svalorna LA:s arbete i Latinamerika kan ni gå in och läsa om programmen i de enskilda länderna.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika