Välkommen till praktikantbloggen

I den här bloggen skriver våra utlandspraktikanter om sina erfarenheter från våra utvecklingsprogram i Latinamerika. Från februari till juni 2019 befinner sig Beata, Elsa, Emelie, Linnea och Tilda i Bolivia och Love, Ida och Villemo i Peru. Följ deras tid i länderna här!

Peru: Nu startar nya ekologiska odlingar i Piscopampa

Ekologiskt, Globalamålen, jordbruk, Landsbygdsutveckling, Peru | svalornauser | 18-04-2019

Den nystartade landsbruksföreningen i Piscopampa, en by i Castilla media, är i full gång med att starta en gemensam ekologisk odling. Den ska bidra till en mer varierad kost och öka konsumtionen av närodlade grönsaker i området. Några fröer delas ut till var och en av medlemmarna och landsbygdsutvecklingsprogrammets ingenjör Ricardo Manrique ber dem att gissa vilken gröda de håller i handen.

Dagen har spenderats på skolgården, där föreningens medlemmar har hjälpts åt att bygga ett växthus. Anledningen till att växthuset byggs just där är för att det är viktigt med en neutral plats där alla känner sig välkomna och kan komma och gå som de vill. Grödorna är till för medlemmarnas egenkonsumtion och barnens skolmat, så att den blir mer varierad och billigare. Den förbättrade tillgången till näringsrik mat bidrar till det Globala målet om att ”avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk”*. Odlingen är även tänkt att öka konsumtionen av närproducerade grönsaker. Detta då befolkningen idag ofta köper sina grönsaker från affären som i sin tur har köpt dem från närliggande städer där besprutningsmedel många gånger används.

Medlemmarna i den nystartade föreningen jobbar med att få jorden i växthuset odlingsbar. 
Ricardo från landsbygdsutvecklingsprogrammet visar upp frön som gruppen senare ska så. 

Efter att själva växthuset är färdigbyggt hålls ett möte om hur föreningen kan arbeta för att göra egen kompost och gödsel. Odlingen ska vara helt och hållet ekologisk och inga medel ska användas för att bespruta växterna.

 – De bekämpningsmedel ni använder hamnar i jorden och förstör den naturliga balansen av mineraler, det gör det svårare att på ett naturligt sätt få saker att växa och de grönsaker ni skördar kommer att ha kemikalier i sig, berättar Ricardo för gruppen.

Dagen avslutas med att de fröer som tidigare visats upp odlas i det nybyggda växthuset, bland annat spenat, morötter och rödbeta planteras. Föreningen ritar sedan upp en karta för att hålla koll på grönsakerna och ett bevattningsschema för hela året sammanställs.

Medlemmarna gräver ner och vattnar de nysådda fröna. 

Text och foto: Villemo Tomasdotter, praktikant, Peru.

*Mål två i de Globala målen. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-2-ingen-hunger/

Fredagssamtal om sexuella rättigheter

Red Ada, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 12-04-2019

Red Ada, en av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer, har med en stark feministisk inriktning skapat självhjälpsgrupper för kvinnor och ungdomar i El Alto, La Paz. Målet med dessa möten är att förse deltagarna med verktyg för att förebygga könsbaserat våld och öka kunskapen om juridiska rättigheter, samt att bygga upp kvinnornas självkänsla. En av organisationens hjärtefrågor är att via kommunikation, både digitalt och socialt, stärka banden mellan kvinnor och män.

Varje fredag deltar personalen på Red Adas huvudkontor i dialoger om sexuella rättigheter. Teman som tas upp är sexualitet, masturbation, njutning, kärlek, abort, moderskap, faderskap, sexuella myter och könsstereotyper. Alla anställda turas om att leda diskussionen –  på så sätt kommer samtliga till tals.

Katherine, en av medarbetarna berättar:

– Våra fredagssamtal stärker oss som team och diskussionerna hjälper oss att skapa en gemensam värdegrund, så att vi är enade när vi arbetar med målgruppen. Vi som är anställda på Red Ada har olika utbildningar, erfarenheter och kunskap om sexuella rättigheter, så det är både viktigt och intressant att få höra flera perspektiv om ämnen som ofta inte diskuteras här i Bolivia.

Om en vecka startar Red Ada nya seminarier med kvinnor och ungdomar i El Alto. Seminarierna grundar sig i de ämnen som tagits upp på fredagssamtalen på huvudkontoret.

Linnea Petré, praktikant, Bolivia

Peru: Fruktfestival och kvinnors företagsamhet

jordbruk, Landsbygdsutveckling, PDR III | svalornauser | 10-04-2019

På fruktfestivalen i Tipan stärker kvinnor sin företagsamhet genom att sälja egenproducerade produkter. Det är dags för det tolfte året av den populära fruktfestivalen!

Frukt till försäljning! Här: tuna, äpple och olika sorters avokado.

Det är en varm förmiddag när borden dukas upp med diverse sorters frukt, grönsaker, tårtor, maträtter och drycker. Det sista ställs i ordning och medverkande såväl som besökare infinner sig. I byn och dess omgivning odlas mycket frukt och grönsaker, vilket uppmärksammas och firas denna dag.

Så, vad har Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram i Peru med en fruktfestival att göra? Programmet medverkar på tillställningar som dessa dels för att visa sin delaktighet i samhället, men framför allt för att uppnå sina mål. Ett av programmets mål är att kvinno- och ungdomsorganisationer bidrar till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för familjer i området. En del av detta är att öka nivån av ekonomisk självständighet för kvinnor, vilket kan göras genom att stärka kunskaperna i hållbart jordbruk. Med ett väl fungerande jordbruk och anpassade tekniker ges möjlighet till förbättrad kost, försäljning och högre inkomster. En förutsättning för att kunna sälja sina produkter är att de marknadsförs, exempelvis på Tipans fruktfestival.

Erika Soto Silva, föreningsmedlem, säljer frukt och marmelad.

På fruktfestivalen deltar bland annat föreningar från Tipan, vilka startats med hjälp av landsbygdsutvecklingsprogrammet. Målet för många av deltagarna är just att marknadsföra sina produkter, vilket i framtiden kan leda till mer försäljning. Medlemmarna visar upp och säljer sina egenproducerade frukter, grönsaker och rätter, vilka besökarna provsmakar och köper efter behag. Att delta på festivalen blir en övning i såväl planering som försäljningstekniker och kvinnorna demonstrerar sina kunskaper i företagsamhet.

Föreningsmedlemmar visar upp sina lokalproducerade produkter.

Ida Blomqvist, praktikant, Peru

Bolivia: “De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället”

CDC, jämställdhet, Könsbaserat våld, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 04-04-2019

Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) arbetar för att främja kunskap om, och respekt för, mänskliga rättigheter i Bolivia. En del av det arbetet fokuseras på vårt program mot könsbaserat våld. Genom att hålla workshops om könsbaserat våld och köns- och maskulinitetsnormer på skolor, arbetar CDC för att förebygga våld i samhället.

Paola, medarbetar på CDC, har precis genomfört vårens första workshop på skolan San Jose Fe y Alegría i El Alto. Workshopen syftade till att öka ungdomarnas medvetenhet om de strukturer som finns i samhället och få dem att reflektera över hur de påverkas av dessa.

Ungdomarna fick inledningsvis göra en charad där de skulle gestalta det motsatta könet i olika situationer, för att sedan diskutera könsroller och stereotyper. Deltagarna fick också i uppgift att rita en bild på vad makt betyder för dem och förklara varför de valt att rita just det. Därefter följde en diskussion om olika typer av makt.

– Patriarkatet är en maktstruktur som innebär att män har mer makt än kvinnor, förklarar Paola. Några exempel på hur patriarkatet tar sig uttryck är de könsroller som finns för kvinnor och män och att det som är maskulint värderas högre än det som är feminint.

– De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället, fortsätter hon. Det är sällan direkt synligt, men dess konsekvenser såsom fattigdom, arbetslöshet och dysfunktionella familjer är något vi tydligt kan se.  

– Målet med vårt arbete är att bidra till ett samhälle som eftersträvar jämställdhet och jämlikhet. Alla människor är lika mycket värda, avslutar Paola.

Text och foto: Tilda Norsten, praktikant, Bolivia 

Bolivia: Våga prata om sex och pubertet!

Bolivia, Chasqui, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 29-03-2019

I El Alto råder det brist på sexualundervisning. I en enkätundersökning som Svalorna Latinamerikas (Svalorna LA) samarbetsorganisation Chasqui gjort på skolor där organisationen är verksam svarar majoriteten av eleverna att de tror att deras klasskompisar behöver mer sexualundervisning.

Chasqui fortsätter därför att arbeta med sexualundervisning ute på landsbygdens skolor. På skolan Villandrani utanför El Alto organiserar Chasqui workshops, som ska förse barnen med grundläggande kunskaper kring vilken funktion de manliga och kvinnliga könsorganen fyller. Det huvudsakliga syftet med dessa workshops är att öppna upp för en dialog kring pubertet och sexuellt umgänge.

Workshopen introducerades med en film om könsorganens delar och funktion.
Eftersom få av barnen är bekanta med ämnet var det en del som tyckte att det var pinsamt att titta på filmen.

Workshopen fortsatte med en diskussionsövning. Barnen fick ta ställning till olika påståenden som ”Jag tycker det är pinsamt att prata om sex och puberteten” eller  ”Det är viktigt och nödvändigt att prata om de förändringar som sker i vår kropp under puberteten”.

Eleverna bildade en ring i mitten av klassrummet. Var och en läste upp ett påstående som klasskamraterna sedan fick ta ställning till. Höll man med om påståendet fick man byta plats, om inte fick man sitta kvar.

Eleven Carla Lourdes Condori läser upp ett av påståendena.

”Jag håller med om att det finns kroppsdelar som är privata”, ”Jag tycker att det är viktigt att i skolan få lära mig hur de manliga och kvinnliga könsorganen fungerar” och ”Jag håller med om att alla har rätt till sin egen kropp”, var några av barnens ställningstaganden.

Rodolfo, som arbetar i projektet i skolorna, avslutade workshopen med att betona hur viktigt det är att våga prata om de förändringar som skett, eller som kommer att ske, med kroppen när man går mot att bli ung vuxen. Att det inte är något att skämmas över, att det händer alla.

– Vi skäms inte över att prata om att vi tappar, och får nya, tänder eller att vi växer och blir längre, så vi borde inte heller skämmas över andra kroppsliga förändringar, säger han.

Foto och text: Beata Sjödahl, praktikant Bolivia

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika