Välkommen till praktikantbloggen

Vår nya ordförande har ordet!

Latinamerika, Sverige | svalornauser | 02-06-2020

Under 2019 firade vi 60 fantastiska år av insatser för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Latinamerika. Nu, en bit in på det nya året och det nya decenniet, kan vi konstatera att världen befinner sig i ett exceptionellt läge. Det är lätt att känna att livet på många sätt har satts på paus. Att framtiden känns oviss, men det går inte nog att betona hur viktigt det är att fortsätta vårt arbete för mänskliga rättigheter.

I Latinamerika, där hösten på många håll präglades av sociala och politiska oroligheter, prövas befolkningen nu ytterligare i sviterna av coronapandemin. I konflikt- och krissituationer ökar våld, sexuellt våld och ojämlikhet. De grupper som redan lever i utsatthet drabbas ofta extra hårt, särskilt utsatta är kvinnor och barn. 

I våra program i Bolivia, Nicaragua och Peru är det just kvinnor och barns rättigheter som står i centrum. Vi fortsätter arbeta för att motverka könsbaserat våld, barnsexhandel och för att bygga kapacitet hos våra målgrupper att utkräva sina rättigheter. Stödet från er medlemmar är en grundpelare för möjligheten att fortsätta detta arbete. Med gemensamma krafter och målmedvetenhet vi har möjligheten att skapa positiv förändring.

Det är en spännande tid att ta över som ordförande. Tack för förtroendet. Jag är säker på att vi, trots de utmaningar vi står inför, tillsammans kommer kunna fortsätta bidra till en hållbar och inkluderande utveckling.

Caroline Björkdahl, styrelseordförande, Svalorna Latinamerika

Peru: Kreativ kamp för rättvisa

Arequipa, Globalamålen, HBTQIA+, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Personporträtt, Utvecklingsarbete | svalornauser | 01-06-2020

Robert Alvarado är aktivist, kreatör och migrant. För ett år sedan flydde han från Venezuela till Peru där han nu jobbar med dans och teater i statsfinansierade projekt. Han engagerar sig dessutom ideellt i kampen för migranters rättigheter och brinner för att skapa fler sammanhang för venezolaner och peruaner att mötas. 

Främlingsfientlighet är ett stort problem i Peru. Hos båda etnicitetsgrupperna finns en rädsla för det som är annorlunda och nytt, berättar Robert. 

För att minska klyftan och förbättra den mentala hälsan hos migranter, vill han se fler och bättre kreativa mötesplatser i staden Arequipa där han bor.  

Jag har anordnat gratis biovisningar och satt upp teaterpjäser på teman som identitet och flykt. Kultur kan verkligen vara ett hjälpmedel för att bekämpa utanförskap.

I Roberts sociala arbete driver han små och stora projekt med målet ”verklig integration”. Det kan omfatta mycket, men bland annat att föreläsa på hjälporganisationer, undervisa i venezolansk dans för barn eller hålla i samtalsgrupper.  

Ett av mina uppdrag är att organisera migranter som också är HBTQI-personer. Vi brukar samlas och diskutera hur vi kan göra livet lättare för oss och andra i samma livssituation

Han önskar att fler biståndsorganisationer kunde engagera sig och inkludera migration i sitt arbete. 

Frågor om migration inom människorättsorganisationer borde vara mer aktuella än någonsin, konstaterar Robert. 

Text och foto: Hanna Holmqvist, praktikant i Peru 

Personporträtt: Hon vill öka antalet kvinnor i maktpositioner

Kvinnors Rättigheter, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Personporträtt, Peru, Programa de Desarrollo Rural | svalornauser | 27-05-2020

Efter att Glendy Cáceres Valdez bott i Lima och arbetat med jämställdhetsfrågor i flera år återvände hon till hemstaden och började engagera sig inom Svalorna Latinamerikas landsbygdsprogram.

På landsbygden i Peru finns få möjligheter för kvinnor att vara med och bestämma, såväl inom familjen som på samhällsnivå. Dessutom har kvinnor en mycket lägre inkomst än män vilket gör att de ofta hamnar i beroendeställning. 

 ”Vårt arbete handlar bland annat om att skola kvinnor i politiskt ledarskap, tack vare detta har flera kvinnor tillträtt viktiga poster i civilsamhället. Kvinnorna har mer att säga till om nu och vågar ta plats. Nu är majoriteten av ordförande för föreningarna i distriktet kvinnor och  fler kvinnor jobbar inom kommunen och har beslutsfattande roller”, berättar Glendy. ”Förut vågade inte kvinnor stå upp för sig själva. Kvinnors roll var begränsad. Det var männen som bestämde och satt på alla maktpositioner i samhället”, berättar hon.

Glendy betonar vikten av att arbeta kollektivt för att nå fram till alla kvinnor i distriktet. ”Det finns fortfarande skepsis och motstånd till att kvinnor åtar sig viktiga samhällsroller. Vi har gått från dörr till dörr för att öka antalet kvinnliga deltagare. När vi blir fler kan vi göra skillnad” 

Glendy Cáceres Valdez, ordförande för kvinnoföreningen AMMA (Asocación de mujeres de Machaguay y Anexos), är 38 år och arbetar inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet PDR (Programa de Desarrollo Rural) som stöds av Svalorna Latinamerika.

Text och foto: Leo Berggren-Lagercrantz, praktikant, Peru

Det är en flicka! – barn som får barn

Kvinnors Rättigheter | svalornauser | 15-05-2020

Inför mors dag den 31 maj 2020 vill vi uppmärksamma alla de unga flickor som mot sin vilja får barn runt om i världen. Därför driver Svalorna Latinamerika nu kampanjen Det är en flicka! för att uppmärksamma problematiken kring tonårsgraviditeter och rätten för en flicka att inte bli mamma. Vi gör detta genom att anspela på konceptet Baby shower, där det blivande mödraskapet ska firas. Men för många är inte mödraskapet något önskvärt eller positivt. 

Ungdomar i i El Alto på en workshop i sexualkunskap och sexuella rättigheter

Tonårsgraviditeter skapar spiraler av fattigdom

Konsekvenserna av att bli gravid i tidig ålder kan vara ödesdigra. Flickorna förlorar ofta möjligheten till utbildning och tvingas tidigt in i försörjningsansvar. Det är en ond spiral där flickor i högre utsträckning har lägre utbildningsnivåer, mindre kvalificerade jobb, lägre lön och i högre utsträckning lever i fattigdom.

I Peru, Bolivia och Nicaragua där Svalorna Latinamerika är verksamma är problemen med tonårsgraviditeter stora.  Framförallt är det flickor från marginaliserade grupper på landsbygden som redan lever i fattigdom som drabbas värst. Ofta saknar dessa flickor valmöjligheter och har inte haft tillgång till vare sig information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter eller preventivmedel. Inte sällan är våld och övergrepp med i bilden.

Med livet som insats

Komplikationer till följ av graviditet och förlossning är globalt den vanligaste dödsorsaken bland flickor i åldern 15-19 år. Dessutom dör tiotusentals kvinnor varje år i osäkra aborter. I stort sett alla dödsfall skulle kunna undvikas om det fanns tillräcklig tillgång till preventivmedel och kunskap om dessa, säkra aborter och rätt vård. 

I Latinamerika är abortlagstiftningen i de flesta länder mycket sträng. I bland annat Nicaragua, där Svalorna Latinamerika är verksamma, är abort totalt förbjudet. I de två andra verksamhetsländerna Peru och Bolivia är abort förbjudet med några få undantag. Det finns ett stort motstånd mot att lätta på lagstiftningen kring abort i Latinamerika. Men att aborter är olagliga innebär inte att de inte utförs. De utförs istället genom osäkra metoder som riskerar flickors och kvinnors hälsa och liv.

Att förbjuda abort leder inte heller till färre aborter. I Sverige utförs ca 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år vilket kan jämföras med 48 aborter per 1000 kvinnor i Sydamerika. Sedan den fria aborten infördes 1975 har tonårsgraviditeterna i Sverige minskat drastiskt och är idag nere på 3,3 per 1000 födslar.

Det minskade antalet tonårsgraviditeter i Sverige och jämförbara länder beror inte enbart på abortlagstiftningen. Det handlar i hög utsträckning om tillgång till preventivmedel och sexualkunskap. 1970 öppnade den första ungdomsmottagningen i Sverige och under 70-talet fick vanliga affärer sälja kondomer, preventivmedel blev i allmänhet enklare och billigare att få tag på. Innan 70-talet hade Sverige en lika hög andel tonårsgraviditeter som dagens Latinamerika

Svalorna Latinamerikas arbete och Agenda 2030

Undervisning och vård måste finnas tillgängligt från tidig ålder. Svalorna Latinamerika arbetar genomgripande med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och mot könsbaserat våld i samtliga program.

Genom att stärka ungdomars och kvinnors kunskaper om SRHR stärks också deras mänskliga och demokratiska rättigheter. Detta är ett av de sätt som vi arbetar med för att på ett långsiktigt sätt ge stöd till permanent förändring och fattigdomsbekämpning i Latinamerika. 

Svalorna Latinamerika bidrar i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet med SRHR knyter an till flera mål, till exempel mål 5 jämställdhet, och då specifikt till delmål 5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tonårsgraviditeter är starkt sammankopplade med fattigdom och utsatthet, och fungerar ofta som en mekanism för att överföra dessa omständigheter, då det hindrar tonårsflickor från att utbilda sig och jobba. Då utbildning ofta blir lidande till följd av tonårsgraviditeter är det viktigt att arbeta med frågan för att kunna uppnå mål 4 god utbildning för alla. Arbetet bidrar övergripande med att nå mål 1 Ingen fattigdom, och då fattigdom inte enbart handlar om bristen på ekonomiska resurser utan också om flera andra dimensioner såsom möjligheten att bestämma över sitt eget liv, att ha tillgång till utbildning och säkerhet är det viktigt att arbeta med frågan genom ett holistiskt angreppssätt, vilket är det Svalorna Latinamerika gör genom sina program. 

Bolivia

Bolivia har en hög andel tonårsgraviditeter, 70 födslar per 1000 kvinnor mellan 15 och 19 år, vilket jämfört med sina andinska grannar är en hög siffra och tonårsfödslar är vanliga bland kvinnor på landsbygden. Att dessa siffror är så höga i Bolivia tros bero på den låga användningen av preventivmedel eller andra antikonceptiva metoder . De flesta tonårsmammor föder sitt första barn endast 16 månader efter sin sexdebut. Att flickor i så låg utsträckning skyddar sig mot graviditet kan härledas till de stigmatiserande normer som finns kring kvinnor och sex i Bolivia; en tidigare studie* bland gravida tonårstjejer i El Alto visade till exempel att en majoritet av tjejerna inte ens hade pratat med sin partner om preventivmedel för att de skämdes och av rädsla för att framstå som promiskuösa. Detta är ett tydligt exempel på hur de starka normer som finns om hur kvinnor bör vara – inte promiskuösa i detta fallet – drabbar kvinnor strukturellt.

Peru

I Peru är användningen av preventivmedel högre än genomsnittet i Latinamerika och Karibien och så även andelen tonårsgraviditeter. Utvecklingen har gått åt rätt håll. Dock är skillnaderna mellan inkomstgrupper och mellan stad och landsbygd stora. År 2015 var 22.5% av flickor 15-19 år boendes i rurala områden redan mödrar eller gravida, medan motsvarande siffra i urbana områden var mindre än hälften så många- 10.8%. Det är viktigt att inte glömma gruppen flickor under 15 år. I Peru föder varje dag fyra flickor under 15 år barn, och i 99% av dessa fall lever flickorna i fattigdom och graviditeterna är i stor utsträckning ett resultat av övergrepp.

Nicaragua

Nicaragua har den högsta andelen tonårsgraviditeter i Latinamerika och 25% av alla flickor i åldern 15-19 år har varit gravida åtminstone en gång. De flesta graviditeter är inte planerade, och anledningarna till att det är så vanligt beror bland annat på tidiga äktenskap, religiösa övertygelser om preventivmedel samt starka machoideal som bygger på ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor. Dessutom är sexuellt våld ett omfattande problem, och barnsexhandel är vanligt förekommande. Därför arbetar Svalorna Latinamerika med att förebygga barnsexhandel i Nicaragua. 

Vårt mål med kampanjen Det är en flicka! är att lyfta frågan om tonårsgraviditeter och alla flickors rätt att få förbli barn och inte riskera hälsa, liv och framtidsutsikter på grund av avsaknad av information och vård.

Gör något konkret för att bidra till kampen för flickors, kvinnors och alla ungdomars rättigheter. Tryck på ” Skänk en gåva”.

Källor:

https://reproductiverights.org/world-abortion-laws/perus-abortion-provisions

https://reproductiverights.org/world-abortion-laws/nicaraguas-abortion-provisions

https://reproductiverights.org/world-abortion-laws/bolivia%E2%80%99s-abortion-provisions

https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/i-varlden/tre-fokusomraden/abortratt/varldens-farligaste-abortforsok/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide#

https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes

https://rpp.pe/peru/actualidad/el-13-de-adolescentes-peruanas-quedan-embarazadas-segun-informe-del-unfpa-noticia1085541?ref=rpp

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31820/Gender-Gaps-in-Peru-An-Overview.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://documents.worldbank.org/curated/en/118641557834881604/pdf/Tackling-Teenage-Pregnancy-by-Enhancing-Youth-Socioeconomic-Opportunities-in-Nicaragua-Completion-Report.pdf

https://plan-international.org/case-studies/tackling-teen-pregnancy-nicaragua

Noras uppsats: 

Lipovsek V, et al (2002) Correlates of adolescent pregnancy in La Paz, Bolivia: findings from a quantitative-qualitative study.

Världsbanken.(2018).Gender Gaps in Bolivia: An Overview.  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31822

Peru: Virusets effekter på landsbygden

jordbruk, Landsbygdsutveckling, Latinamerika, Peru, Programa de Desarrollo Rural | svalornauser | 11-05-2020

Peru kämpar liksom resten av världen mot Coronavirusets spridning. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder, som bland annat strikt karantän och total nedstängning av det peruanska samhället. Samtidigt ställs nu frågan om hur fattigare delar av landet ska klara sig genom krisen.

På landsbygden i regionen Castilla Media finns inga banker, inga större mataffärer eller välsorterade apotek. Det är glesbefolkat och människor är beroende av dagliga transporter till större städer. 

Det är ett svårt läge. Regeringens utegångsförbud innebär inställda bussar och därmed även utebliven export av viktiga varor”, säger Veronica Quenta Cuevas, koordinator på El Taller, Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation.

I byn Tipan med 500 invånare fortgår dagarna i stort sett som vanligt. Majoriteten är jordbrukare och sköter om sina odlingsfält och boskapsdjur från tidig morgon till sen kväll. Träden dignar av frukt och markerna är bördiga efter den långa regnperioden. 

Än så länge är de egna resurserna tillräckliga för befolkningen leva på. Regeringen har dessutom finansierat matkorgar med nödvändigheter som delas ut till fattiga familjer. Det har varit mycket uppskattat här. Socker, kaffe och ris är importvaror som är svårare att få tag på nu och som dessutom blivit dyrare”, säger borgmästaren Enrique Ninaja Cabrera. 

Det som oroar honom är snarare vad som händer om smittan sprider sig till byn 

Vi har många äldre som blir otroligt sårbara om det skulle hända. Vi har bara två sjuksköterskor, inga respiratorer eller lager av mediciner och någon konkret krisplan har vi inte än”, berättar han.  

Borgmästare Enrique Ninaja Cabrera uttrycker sin oro för vad som kan hända om smittan sprider sig till byn. Bild: Det lokala sjukhuset.
Vi har många äldre som blir otroligt sårbara om det skulle hända. Vi har bara två sjuksköterskor, inga respiratorer eller lager av mediciner och någon konkret krisplan har vi inte änBild: Laboratoriet på det lokala sjukhuset

Enrique Cabrera förklarar också att nyhetsflödet ser annorlunda ut på landsbygden där många saknar internet och tillgång till nationella dagstidningar. 

Det finns två Tv-kanaler, en från USA och en latinamerikansk. Jag är rädd att framförallt äldre i byn saknar kunskap om hur man skyddar sig mot viruset. Nu pratar vi om att börja med regionala radiosändningar om Corona.” 

Kommunen i Tipan arbetar hårt tillsammans med polis, sjukvård och koordinatorer inom PDR, programmet för landsbygdsutveckling, för att förbereda sig på bästa sätt.           

Som lantbrukare och peruaner kommer vi att klara det här, tillsammans!” avslutar Enrique. 

Text och foto: Hanna Holmqvist, praktikant i Peru 

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika