Peru

Svalorna Latinamerika har varit verksam i Peru sedan 1960, då de första volontärerna kom från Sverige. Sedan 2012 driver Svalorna Latinamerika ett landsbygdsutvecklingsprogram med fokus på hållbar utveckling och kvinnor- och barns rättigheter i Castilla Media, ett bergsområde i Anderna som ligger i provinsen Arequipa i sydöstra Peru.  

Varför behövs insatser i Peru?

De senaste åren har Peru haft en gynnsam ekonomisk utveckling främst baserad på en expanderande gruvindustri, men trots en stark ekonomisk utveckling, minskad fattigdom och en ökad sysselsättning präglas Peru idag av stora skillnader mellan hur stad och landsbygd får ta del av utvecklingen. I Castilla Media, det område som Svalorna Latinamerika är verksamma i, lever många i fattigdom. Skolorna har låg utbildningskvalitet och det finns få sysselsättningsmöjligheter för ungdomar. På grund av få möjligheter tvingas många ungdomar att flytta till närliggande städer för att utbilda sig och söka arbete. Kvinnor är i majoritet på landsbygden, då det är främst män som migrerar till de närliggande städerna för att leta arbete, och de lever oftast av små jordbruk under mycket knappa förhållanden.

Det finns få möjligheter för kvinnor på landsbygden att vara med och bestämma såväl inom familj som på samhällsnivå. Dessutom har kvinnor en mycket lägre inkomst än män vilket gör att kvinnor hamnar i beroendeställning.

Peru är också ett land som drabbats hårt av klimatförändringar. Och som i de flesta fall så påverkar klimatförändringarna främst de fattigaste vilket riskerar att ytterligare förvärra tillståndet av ojämlikhet och utsatthet för landsbygdsbefolkningen. De senaste 40 åren har glaciären Corupuna, som är främsta vattenkälla för befolkningen en i Castilla Media, minskat i omfång med över 50 % vilket gör att det finns ett stort behov av nya och hållbara lösningar för att människor ska kunna fortsätta bo och producera i området. På grund av den korta regnperioden och den oregelbundna nederbörden är människorna i området beroende av smältvattnet från glaciären, som i århundranden har kanaliserats ner utefter Andernas sluttningar för bevattning av odlingar, betesmarker och användning i hushållet. Förlusten av glaciären påverkar vattentillgången i området och det är därför prioriterat att säkra vatten­till­gången för invånarna.

Salvemos el Coropuna! - en kamp för vatten

En film gjord av våra tidigare praktikanter Lina Franzén och Lillemor Lind Alpstad.

Programmet

I Peru arbetar Svalorna Latinamerika tillsammans med våra samarbetsorganisationer för ökat demokratiskt inflytande och delaktighet av kvinnor och unga. Ett av de främsta målen i projektet är att stärka kvinnor och ungas ekonomiska självständighet på längre sikt, bland annat genom aktiviteter som syftar till att stödja målgruppen i hur effektiva entreprenörskap bedrivs, samt hur klimatanpassade jordbrukstekniker kan öka självförsörjningen i ett hushåll. Genom att öka kunskapen i samhället inom frågor som rör jämställdhet, genus och maskulinitetsnormer är en förändring möjlig där de strukturer som upprätthåller att kvinnor stängs ute ifrån politiskt beslutsfattande luckras upp och förändras. Kvinnor avsätter generellt inte tid till möten och utbildning men ett incitament i programmet har just varit att ge möjligheter till en ökad inkomst och självförsörjning. På så vis får målgruppen förbättrad ekonomisk trygghet vilket i sin tur ger ökade möjligheter att påverka, både inom familjen och i samhället. Möjligheterna till en säkrare inkomst har även visat sig vara mycket attraktiv för män, och mäns medverkan är instrumental för att målgrupperna ska kunna diskutera de rådande maskulinitetsnormerna och bristen på jämställdhet i samhället.

Aktiviteter kopplade till klimatanpassning är en stor del i programmet i Peru. I och med att befolkningen i Castilla Media står inför en situation med minskade vattentillgångar är just frågan kring en hållbar vattenanvändning prioritet och programmet tränar därför lokalbefolkningen i hur de kan påverka myndigheter och andra aktörer att arbeta för en mer rättvis och hållbar fördelning av vatten i området.


Målgrupper

Programmets direkta målgrupp består av 1400 barn, unga och kvinnor på landsbygden i fyra distrikt i Castilla Media. Utöver det ingår även ytterligare 400 personer som är den strategiska målgruppen och där ingår bland annat lokal myndighetspersonal, lärare och sjukhuspersonal. Den indirekta målgruppen är ca 2000 personer som nås av insatser utförda av den direkta målgruppen.

I programmet arbetar vi med landsbygdsutveckling ur ett helhetsperspektiv och då inkluderas även familjemedlemmar i vissa aktiviteter.

 

Samarbetsorganisationer

Svalorna Latinamerika samarbetar med två lokala organisationer i Peru – Ceder och El Taller.

Båda är icke-statliga organisationer som främst arbetar med landsbygdsutveckling och decentrali­serings­processer på lokal och regional nivå. De fokuserar på att stödja utsatta människor genom att utveckla och ta tillvara på lokala initiativ till entreprenörskap. Samarbetsorganisationerna tränar lokalbefolkningen med stöd av Svalorna Latinamerikas personal lokalt.  

Ceder arbetar i Peru sedan 1983. Organisationen stöder en hållbar utveckling för personer med få möjligheter men med initiativförmåga och utvecklingspotential. Prioriterade områden är landsbygdsutveckling, stadsutveckling och decentralisering på lokal och regional nivå.

El Taller arbetar med landsbygdsutveckling med fokus på ekologisk odling, samt med innovationer av nytt material och teknologi. De utvecklar också målgruppens förmågor genom olika utbildningar.

Vi är inte längre tysta!

En film av Laura Juarez Sandqvist och Jhonny Salvatore Talavera om kvinnans plats i Castilla Media.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika