Nicaragua


Svalorna Latinamerika har varit verksamma i Nicaragua sedan 1981. Till en början skickades volontärer från Sverige till Nicaragua för att arbeta tillsammans med lokala organisationer. Sedan 2007 arbetar Svalorna Latinamerika tillsammans med lokala organisationer i ett långsiktigt utvecklingsprogram: DEDENAN i Estelí, Jinotega, León och Telica.  DEDENAN står för Derechos y Desarrollo Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Nicaragua – vilket betyder barns och ungdomars rättigheter och utveckling i Nicaragua.  Utvecklingsprogrammet i Nicaragua är inne i sin tredje fas, vilket innefattar perioden 2018–2021. Denna period fokuserar på att förebygga barnsexhandel.


Varför behövs insatser i Nicaragua?

Nicaragua är Latinamerikas näst fattigaste land och ungefär hälften av människorna som bor i Nicaragua är under 18 år. Det är oftast barn och ungdomar som drabbas hårdast av fattigdomen och olika typer av våld, exempelvis barnsexhandel. Många av landets barn och unga nekas dagligen sina rättigheter såsom god hälsa, utbildning och skydd mot skadligt arbete. 

På grund av arbetsbrist flyttar många människor från landsbygden till städerna, eller utomlands, vilket ytterligare urholkar försörjningsmöjligheterna inom landet. Hundratusentals unga – ungefär var tredje person mellan 10 och 18 år – arbetar, och det är inte ovanligt att familjen är helt beroende av inkomsten från en minderårig. Barnarbete är en av riskfaktorerna för barnsexhandel och barn som arbetar löper stor risk att bli utsatta för sexuellt utnyttjande. Andra identifierade riskfaktorer är våld inom familjen, fattigdom, arbetslöshet, missbruk av droger, närheten till den panamerikanska motorvägen ”Panamericana”, migration och låg jämställdhet. Turism och sociala medier bidrar också till barnsexhandeln i regionen.

Då barnsexhandel är vanligt förekommande har det till viss del normaliserats inom det nicaraguanska samhället. Den höga toleransen gentemot brott kopplade till barnsexhandel innebär ofta att förövarna går straffria, medan offren är de som blir skuldbelagda och stigmatiserade. Den rådande sociala uppfattningen i samhället, där förövarens handlingar rättfärdigas, skapar en större risk att barn och unga blir utsatta för barnsexhandel.

Det går att se vissa förändringar i samhället, normer och praxis bland befolkningen blir mer och mer förenliga med den nicaraguanska lagstiftningen. Men den största utmaningen ligger i att hantera samhällsproblemen som är relaterade till barnsexhandel. Ansvar måste tas på samtliga samhällsnivåer för att arbeta förebyggande mot, och ändra den allmänna uppfattningen om, barnsexhandel. Det måste uppfattas som det brott det är. 

Programmet i Nicaragua

Svalorna Latinamerika stödjer lokala organisationer som genom utvecklingsprogrammet DEDENAN arbetar förebyggande mot barnsexhandel i Nicaragua. Målet med programmet är att befolkningen ska agera mot, och arbeta förebyggande mot, barnsexhandel. Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barn och ungdomars förståelse för sina rättigheter och inflytande över sitt eget liv och utveckling. Genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden, bidrar programmet också till att stärka barn och ungdomars självkänsla. Därtill arbetar DEDENAN med att öka medvetenheten hos barn och ungdomar, anhöriga och nyckelaktörer i samhället, för att gemensamt identifiera riskerna att hamna i förövares grepp. Tillsammans tas strategier för hur riskerna kan elimineras eller minska fram.

Normaliseringen av sexuella utnyttjanden kommer ifrån att barn och kvinnor uppfattas som mindre värda än männen, och därför objektifieras. Denna uppfattning kan härledas till de könsnormer som finns i ett samhälle där männen har stort makt att bestämma, medan kvinnor och barns möjlighet att påverka är mycket liten. För att brott som barnsexhandel och sexuella utnyttjanden ska elimineras behövs därför en förändrad syn hos allmänheten. DEDENAN arbetar med just attitydförändringar - ett arbete som bland annat görs genom att utbilda vissa yrkesgrupper och ge dem verktyg för hur de ska agera vid misstanke om barnsexhandel. Journalister får exempelvis lära sig skriva normkritiskt, så att inte offren skuldbeläggs, förövare urskuldas eller fattiga mödrar klandras. Genom en förändrad opinion hos allmänheten, ökad kunskap hos barn och närstående i riskzoner samt en ökad risk för förövare att bli anmälda, försvåras möjligheten att begå övergrepp och rekrytera barn till olika former av sexuella utnyttjanden. 

Svalorna Latinamerika och de aktuella händelserna i Nicaragua

 

Svalorna Latinamerika är en svensk biståndsorganisation som genom utvecklingsinsatser och personal stödjer utsatta grupper i Peru, Bolivia och Nicaragua. Sedan den 18 april 2018 har det förekommit demonstrationer mot de rådande politiska förhållandena i Nicaragua och många människor har dödats och skadats, däribland ungdomar. En dialog mellan regeringen och olika samhällsgrupper har inletts med katolska kyrkan som medlare, men har hittills inte lett till en lösning av situationen. Svalorna Latinamerika har samarbetat med det nicaraguanska folket sedan 1981. Med utgångspunkt i barnkonventionen driver vi, tillsammans med lokala organisationer, ett program riktat mot barn och unga, med det specifika målet att förebygga barnsexhandel och ett generellt mål att stärka barn och unga genom att stödja deras organisering samt deras kapacitet att själva leda en förändring av sin livssituation. Svalorna Latinamerika ställer sig solidariskt med det nicaraguanska folket och framhåller vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras av alla parter. Klas Sellström, Verksamhetsledare, Svalorna Latinamerika. Stockholm den 11 juni 2018.

Lurad – en film om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på vår samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua har gjort en spelfilm om förövares strategier för att lura in barn och ungdomar i barnsexhandel. Denna video är baserad på en verklig historia från Jinotega. Musiken i videon kommer från festivalen mot våld som arrangeras av Club Infantils radiokanal Radio Estero Libre i Jinotega varje år i november.

Barnkommunikatörerna informerar om barnsexhandel

Barnkommunikatörerna på Club Infantil har producerat en video för att sprida kunskap om barnsexhandel och om sexuella exploatörers strategier.Här utför de ett socialt experiment i Jinotega där de provar en av strategierna som sexuella exploatörer kan använda för att lura in barn och ungdomar i fällan.

Jackson och kaffeplantagen

Jackson är tretton år och mönsterelev med två stipendier. Men när kaffesäsongen börjar måste han lämna skolan under fyra månader för att arbeta på en plantage uppe i bergen i norra Nicaragua. Filmen om Jackson är gjord av journalisten Philip Krook, som tidigare var praktikant på Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram i Nicaragua.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika