Bolivia


Svalorna Latinamerika har varit verksamma i Bolivia sedan slutet på 70-talet. Sedan 2009 har vi arbetat i programform med bland annat frågor om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) och maskulinitet. Sedan 2018 arbetar Svalorna Latinamerika med ett ungdomsprogram mot könsbaserat våld som pågår fram till 2021.

Varför behövs insatser i Bolivia?

Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Under de senaste årtiondena har Bolivia haft en mycket hög grad av urbanisering av urfolk från landsbygden och många har bosatt sig i de fattiga semirurala områdena som omger städerna. 

I Bolivia är diskriminering på grund av kön, ålder eller sexuell läggning, åtföljd av våld, tyvärr en vardag för många. Just barn och ungdomar är extra utsatta för olika former av övergrepp där fattigdom, sexuell exploatering, graviditet i tidig ålder, barnarbete och misshandel i hemmet är riskfaktorer. De patriarkala strukturerna och machismen påverkar sociala relationer i samhället och försätter både män och kvinnor i högrisksituationer, men i synnerhet de unga påverkas negativt. 

Enligt en undersökning av bolivianska myndigheter 2016 har sju av tio kvinnor i Bolivia utsatts för sexuella övergrepp någon gång i sitt liv. Årligen rapporteras ca 14 000 fall av sexuellt våld mot kvinnor, barn och tonåringar men endast ett fåtal av fallen leder till en fällande dom. De lagändringar som regeringen genomfört under de senaste åren, exempelvis den omfattande lagen mot våld och den övergripande lagen mot människohandel, har visat sig ha begränsad effekt. 

Programmet

Ungdomsprogrammet mot könsbaserat våld i Bolivia är verksamt i tre olika provinser - La Paz, Santa Cruz och Tarija, och genomförs tillsammans med sex samarbetsorganisationer. Programmets mål är att förbättra barns och ungas livskvalitet genom att minska diskriminering och våld i samhället, med särskilt fokus på könsbaserat våld och sexuell exploatering av barn och unga. 

Våra samarbetsorganisationer i Bolivia använder sig främst av folkbildningsmetoder såsom teater, dans och samtalsgrupper för att lyfta frågor som kan ses som känsliga och kontroversiella i samhället.  I programmet lyfts frågor kring maskulinitetsnormer och våld i samhället och dess begränsande påföljder på såväl individ- som samhällsnivå. Programmet syftar till att stärka deltagande och aktivism hos de unga, för att de ska bli förändringsaktörer med makt att påverka sitt eget liv och samhället i stort.

I Bolivia arbetar vi enligt en modell där tidigare deltagare själva blir utbildare i nästkommande fas av programmen. Ungdomarna får genom programmet ökad kunskap om frågor kopplade till jämställdhet, machism och könsroller samtidigt som de utbildas i att själva bli demokratiska ledare och påverkansaktörer. Genom denna metod arbetar vi långsiktigt och förebyggande med barn och ungdomar som lever i riskzoner, och skapar möjlighet till förändringar på individ- och samhällsnivå. Vi skapar förutsättningar för att samhället ska ta ett gemensamt ansvar kring våld i samhället i stort, och könsbaserat våld i synnerhet. 

Målgrupper

Den huvudsakliga målgruppen i ungdomsprogrammet mot könsbaserat våld är ungdomar och unga vuxna från semirurala områden i La Paz, Santa Cruz och Tarija. I programmets strategiska målgrupp ingår även representanter från myndigheter, beslutsfattare, tjänstemän, lärare, utbildningsenheter och hälsocenter.

Direkt målgrupp är de personer som våra sju samarbetsorganisationer organiserar och utbildar – totalt 4 200 personer.  Indirekt målgrupp är de personer som nås via den direkta målgruppen, d.v.s. genom den information som den direkta målgruppen vidareförmedlar till sin omgivning. Den informationen uppskattas nå 36 500 personer.

Samarbetsorganisationer

CHASQUI – är en ideell icke-statlig organisation som arbetar med utvecklingsfrågor hos befolkningen på landsbygden med ett särskilt fokus på barn och ungdomar som lever i stor fattigdom. De arbetar med kommuner, andra civilsamhällesorganisationer, företrädare för utbildnings– och hälsovårdssektorn och andra myndigheter för att uppmärksamma och sprida samhällsfrågor vidare.

ECAM – är en ideell civilsamhällesorganisation som arbetar i Tarija. ECAM har stor erfarenhet och kompetens av att arbeta med kvinnors rättigheter.

Colectivo Rebeldía – är en feministisk organisation verksam i Santa Cruz, med målet att stärka kvinnor och organisationer att arbeta för kvinnors självständighet; politiskt, ekonomiskt och socialt. De samarbetar med andra sociala organisationer, sektorer och institutioner.

Albor – är en medlemsorganisation av och för barn och ungdomar i staden El Alto. Organisationen använder sig av poesi och teater för att driva frågor kring mänskliga rättigheter, sexuella rättigheter, medborgarskap och demokrati.

Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) – är en ideell organisation bestående av jurister och studenter som arbetar för att främja kunskapen om, och respekten för, mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Red Ada – är en kvinnoorganisation som arbetar med fokus på kommunikation och kvinnors rättigheter utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika