Det är en flicka! – barn som får barn

Kvinnors Rättigheter | svalornauser | 15-05-2020

Inför mors dag den 31 maj 2020 vill vi uppmärksamma alla de unga flickor som mot sin vilja får barn runt om i världen. Därför driver Svalorna Latinamerika nu kampanjen Det är en flicka! för att uppmärksamma problematiken kring tonårsgraviditeter och rätten för en flicka att inte bli mamma. Vi gör detta genom att anspela på konceptet Baby shower, där det blivande mödraskapet ska firas. Men för många är inte mödraskapet något önskvärt eller positivt. 

Ungdomar i i El Alto på en workshop i sexualkunskap och sexuella rättigheter

Tonårsgraviditeter skapar spiraler av fattigdom

Konsekvenserna av att bli gravid i tidig ålder kan vara ödesdigra. Flickorna förlorar ofta möjligheten till utbildning och tvingas tidigt in i försörjningsansvar. Det är en ond spiral där flickor i högre utsträckning har lägre utbildningsnivåer, mindre kvalificerade jobb, lägre lön och i högre utsträckning lever i fattigdom.

I Peru, Bolivia och Nicaragua där Svalorna Latinamerika är verksamma är problemen med tonårsgraviditeter stora.  Framförallt är det flickor från marginaliserade grupper på landsbygden som redan lever i fattigdom som drabbas värst. Ofta saknar dessa flickor valmöjligheter och har inte haft tillgång till vare sig information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter eller preventivmedel. Inte sällan är våld och övergrepp med i bilden.

Med livet som insats

Komplikationer till följ av graviditet och förlossning är globalt den vanligaste dödsorsaken bland flickor i åldern 15-19 år. Dessutom dör tiotusentals kvinnor varje år i osäkra aborter. I stort sett alla dödsfall skulle kunna undvikas om det fanns tillräcklig tillgång till preventivmedel och kunskap om dessa, säkra aborter och rätt vård. 

I Latinamerika är abortlagstiftningen i de flesta länder mycket sträng. I bland annat Nicaragua, där Svalorna Latinamerika är verksamma, är abort totalt förbjudet. I de två andra verksamhetsländerna Peru och Bolivia är abort förbjudet med några få undantag. Det finns ett stort motstånd mot att lätta på lagstiftningen kring abort i Latinamerika. Men att aborter är olagliga innebär inte att de inte utförs. De utförs istället genom osäkra metoder som riskerar flickors och kvinnors hälsa och liv.

Att förbjuda abort leder inte heller till färre aborter. I Sverige utförs ca 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år vilket kan jämföras med 48 aborter per 1000 kvinnor i Sydamerika. Sedan den fria aborten infördes 1975 har tonårsgraviditeterna i Sverige minskat drastiskt och är idag nere på 3,3 per 1000 födslar.

Det minskade antalet tonårsgraviditeter i Sverige och jämförbara länder beror inte enbart på abortlagstiftningen. Det handlar i hög utsträckning om tillgång till preventivmedel och sexualkunskap. 1970 öppnade den första ungdomsmottagningen i Sverige och under 70-talet fick vanliga affärer sälja kondomer, preventivmedel blev i allmänhet enklare och billigare att få tag på. Innan 70-talet hade Sverige en lika hög andel tonårsgraviditeter som dagens Latinamerika

Svalorna Latinamerikas arbete och Agenda 2030

Undervisning och vård måste finnas tillgängligt från tidig ålder. Svalorna Latinamerika arbetar genomgripande med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och mot könsbaserat våld i samtliga program.

Genom att stärka ungdomars och kvinnors kunskaper om SRHR stärks också deras mänskliga och demokratiska rättigheter. Detta är ett av de sätt som vi arbetar med för att på ett långsiktigt sätt ge stöd till permanent förändring och fattigdomsbekämpning i Latinamerika. 

Svalorna Latinamerika bidrar i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet med SRHR knyter an till flera mål, till exempel mål 5 jämställdhet, och då specifikt till delmål 5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tonårsgraviditeter är starkt sammankopplade med fattigdom och utsatthet, och fungerar ofta som en mekanism för att överföra dessa omständigheter, då det hindrar tonårsflickor från att utbilda sig och jobba. Då utbildning ofta blir lidande till följd av tonårsgraviditeter är det viktigt att arbeta med frågan för att kunna uppnå mål 4 god utbildning för alla. Arbetet bidrar övergripande med att nå mål 1 Ingen fattigdom, och då fattigdom inte enbart handlar om bristen på ekonomiska resurser utan också om flera andra dimensioner såsom möjligheten att bestämma över sitt eget liv, att ha tillgång till utbildning och säkerhet är det viktigt att arbeta med frågan genom ett holistiskt angreppssätt, vilket är det Svalorna Latinamerika gör genom sina program. 

Bolivia

Bolivia har en hög andel tonårsgraviditeter, 70 födslar per 1000 kvinnor mellan 15 och 19 år, vilket jämfört med sina andinska grannar är en hög siffra och tonårsfödslar är vanliga bland kvinnor på landsbygden. Att dessa siffror är så höga i Bolivia tros bero på den låga användningen av preventivmedel eller andra antikonceptiva metoder . De flesta tonårsmammor föder sitt första barn endast 16 månader efter sin sexdebut. Att flickor i så låg utsträckning skyddar sig mot graviditet kan härledas till de stigmatiserande normer som finns kring kvinnor och sex i Bolivia; en tidigare studie* bland gravida tonårstjejer i El Alto visade till exempel att en majoritet av tjejerna inte ens hade pratat med sin partner om preventivmedel för att de skämdes och av rädsla för att framstå som promiskuösa. Detta är ett tydligt exempel på hur de starka normer som finns om hur kvinnor bör vara – inte promiskuösa i detta fallet – drabbar kvinnor strukturellt.

Peru

I Peru är användningen av preventivmedel högre än genomsnittet i Latinamerika och Karibien och så även andelen tonårsgraviditeter. Utvecklingen har gått åt rätt håll. Dock är skillnaderna mellan inkomstgrupper och mellan stad och landsbygd stora. År 2015 var 22.5% av flickor 15-19 år boendes i rurala områden redan mödrar eller gravida, medan motsvarande siffra i urbana områden var mindre än hälften så många- 10.8%. Det är viktigt att inte glömma gruppen flickor under 15 år. I Peru föder varje dag fyra flickor under 15 år barn, och i 99% av dessa fall lever flickorna i fattigdom och graviditeterna är i stor utsträckning ett resultat av övergrepp.

Nicaragua

Nicaragua har den högsta andelen tonårsgraviditeter i Latinamerika och 25% av alla flickor i åldern 15-19 år har varit gravida åtminstone en gång. De flesta graviditeter är inte planerade, och anledningarna till att det är så vanligt beror bland annat på tidiga äktenskap, religiösa övertygelser om preventivmedel samt starka machoideal som bygger på ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor. Dessutom är sexuellt våld ett omfattande problem, och barnsexhandel är vanligt förekommande. Därför arbetar Svalorna Latinamerika med att förebygga barnsexhandel i Nicaragua. 

Vårt mål med kampanjen Det är en flicka! är att lyfta frågan om tonårsgraviditeter och alla flickors rätt att få förbli barn och inte riskera hälsa, liv och framtidsutsikter på grund av avsaknad av information och vård.

Gör något konkret för att bidra till kampen för flickors, kvinnors och alla ungdomars rättigheter. Tryck på ” Skänk en gåva”.

Källor:

https://reproductiverights.org/world-abortion-laws/perus-abortion-provisions

https://reproductiverights.org/world-abortion-laws/nicaraguas-abortion-provisions

https://reproductiverights.org/world-abortion-laws/bolivia%E2%80%99s-abortion-provisions

https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/i-varlden/tre-fokusomraden/abortratt/varldens-farligaste-abortforsok/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide#

https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes

https://rpp.pe/peru/actualidad/el-13-de-adolescentes-peruanas-quedan-embarazadas-segun-informe-del-unfpa-noticia1085541?ref=rpp

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31820/Gender-Gaps-in-Peru-An-Overview.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://documents.worldbank.org/curated/en/118641557834881604/pdf/Tackling-Teenage-Pregnancy-by-Enhancing-Youth-Socioeconomic-Opportunities-in-Nicaragua-Completion-Report.pdf

https://plan-international.org/case-studies/tackling-teen-pregnancy-nicaragua

Noras uppsats: 

Lipovsek V, et al (2002) Correlates of adolescent pregnancy in La Paz, Bolivia: findings from a quantitative-qualitative study.

Världsbanken.(2018).Gender Gaps in Bolivia: An Overview.  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31822

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika