Category Archives: jämställdhet

Peru: Morsdagsfirande och kvinnors rättigheter

jämställdhet | svalornauser | 26-05-2019

Under morsdagsfirandet på skolan i Viraco berördes teman om kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Teman som fortfarande kan vara svåra att prata om, men som är nödvändiga för att nå ut till de som är drabbade.

Morsdag uppmärksammas stort i Peru, en dag för familjen, där man spenderar tid och äter tillsammans. Dagen uppmärksammas även i skolorna där mammorna bjuds in för att titta på uppvisningar och delta i tävlingar. I skolan i Viraco bjöds det på dans, dikter och teater och klasserna hade utlottning av olika presenter.

Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram var med och stöttade skolans elevråd i tävlingen de höll i. Tanken var att ta tillfället i akt och belysa viktiga teman relaterade till jämställdhet under en dag som förknippas starkt med kvinnor och deras roll som mödrar. Tävlingen gick ut på att mammorna som deltog skulle designa en plansch som berörde kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Planscherna visades sedan upp för alla som deltog under ceremonin och bedömdes utifrån design, budskap, kreativitet och tydlighet. ”Det är dags att få ett slut på våldet, låt dig inte bli tystad, Anmäl!”, stod det på den plansch som vann tävlingen.

Kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld är ämnen som landsbygdsutvecklingsprogrammet jobbar med i Castilla Media då våld i hemmet fortfarande är vanligt förekommande. Enligt regional statistik är regionen Arequipa, i vilken Castilla Media ingår, på andra plats nationellt vad gäller anmälningar om våld i hemmet och sexuellt våld.* Att öppna för diskussion och använda sig av event för att belysa problemet är därför en viktig del i strategin för att nå ut till befolkningen om att våld i hemmet inte är accepterat, att de kvinnor som utsatts inte är ensamma och att det finns hjälp att få för den som behöver. 

Villemo Tomasdotter, praktikant, Peru

*Statistik tagen från rapporten ”Peru: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2009-2018” framtagen av det Nationella institutet för statistik och information


Elever från lågstadiet har en dansuppvisning under morsdagsfirandet.
Foto: Villemo Tomasdotter
Bolivia: “De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället”

CDC, jämställdhet, Könsbaserat våld, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 04-04-2019

Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) arbetar för att främja kunskap om, och respekt för, mänskliga rättigheter i Bolivia. En del av det arbetet fokuseras på vårt program mot könsbaserat våld. Genom att hålla workshops om könsbaserat våld och köns- och maskulinitetsnormer på skolor, arbetar CDC för att förebygga våld i samhället.

Paola, medarbetar på CDC, har precis genomfört vårens första workshop på skolan San Jose Fe y Alegría i El Alto. Workshopen syftade till att öka ungdomarnas medvetenhet om de strukturer som finns i samhället och få dem att reflektera över hur de påverkas av dessa.

Ungdomarna fick inledningsvis göra en charad där de skulle gestalta det motsatta könet i olika situationer, för att sedan diskutera könsroller och stereotyper. Deltagarna fick också i uppgift att rita en bild på vad makt betyder för dem och förklara varför de valt att rita just det. Därefter följde en diskussion om olika typer av makt.

– Patriarkatet är en maktstruktur som innebär att män har mer makt än kvinnor, förklarar Paola. Några exempel på hur patriarkatet tar sig uttryck är de könsroller som finns för kvinnor och män och att det som är maskulint värderas högre än det som är feminint.

– De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället, fortsätter hon. Det är sällan direkt synligt, men dess konsekvenser såsom fattigdom, arbetslöshet och dysfunktionella familjer är något vi tydligt kan se.  

– Målet med vårt arbete är att bidra till ett samhälle som eftersträvar jämställdhet och jämlikhet. Alla människor är lika mycket värda, avslutar Paola.

Text och foto: Tilda Norsten, praktikant, Bolivia 

Bolivia: Tillsammans för tjejers rättigheter!

ECAM, jämställdhet | svalornauser | 24-03-2019

I staden Tarija, belägen i södra Bolivia, har den kanadensiska ambassaden tillsammans med kommunen bjudit in till en presentation av ”Voces de niñas” (röster från flickor), med syfte att diskutera teman som barnäktenskap, graviditet och flickors rättigheter runtom i världen. Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation ECAM har varit med och koordinerat presentationen.

Tillsammans har den kanadensiska ambassaden, representanter från kommunen och ECAM tagit fram grundläggande mål för att förbättra villkoren för de mest utsatta sektorerna. Genom olika program, planer och projekt arbetar de för att uppmärksamma och förebygga problem som rör flickors rättigheter.

I Latinamerika är tidig graviditet hos unga kvinnor ett stort problem. Tarija är den region i vilken högst andel kvinnor blir gravida i åldrarna 15–18 år. Under 2017 registrerades 2 603 tonårsgraviditeter, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tonårsgraviditeterna är inte bara en fråga om folkhälsa, det är även en fråga om utveckling. De är frågor kopplade till fattigdom, ojämlikhet baserat på kön, tvångsäktenskap, våld samt saknaden av information och utbildning.

– Vi måste öka medvetenheten och träna föräldrar att kommunicera med sina söner och döttrar om sexuella problem. Det är viktigt att vi når ut till alla, i olika åldrar och områden, för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter, men också för att öka förståelsen för hur kroppen fungerar, säger Pamela Villegas Santos, ansvarig för mänskliga rättigheter på ECAM.

ECAM fokuserar på frågor som rör kvinnors rättigheter i alla åldrar och har många års erfarenhet av arbete som rör våld mot kvinnor, ungdomar och barn.

Deltagare på presentationen av Voces de niñas.

Text och foto: Emelie von Walden, praktikant, Bolivia

Bolivia: Om jag klipper av mig håret, är jag en kille då?

Bolivia, Chasqui, El Alto, Globalamålen, jämställdhet, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 19-03-2019

I den bolivianska skolan ingår inte sexualundervisning och när barnen är små, kallas deras könsorgan för “cosita”, vilket översätts till “liten sak”. Bristen på information om sexuellt umgänge och rätten till sin egen kropp är stor. På skolan Villandrani arbetar man för att skapa en mer öppen dialog om ämnet.

I utkanten av området El Alto i Bolivia finns skolan Villandrani. Där håller Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Chasqui i dag en workshop om människokroppen och skillnaden mellan mäns och kvinnors kroppar.

Workshopen inleds med att två siluetter avbildas på stora vita papper på golvet, en av en flickas kropp och en av en pojkes. De två siluetterna blir till en början nästintill identiska. Barnen uppmanas då lägga till det de anser saknas för att respektive siluett ska representera de två könen.

Flickorna ritar siluetten av en pojke…
Och pojkarna ritar siluetten av en flicka.

På avbildningen av flickans kropp skriver barnen namnet ”Julia” och adderar klackskor, nagellack, en kjol och långt hår. En av pojkarna skriver “olika sätt att tänka på”, på pappret med den kvinnliga kroppen.

Siluetten av pojken får namnet ”Daimar”. Byxor och kort hår läggs till. Vid upprepade tillfällen frågar vi eleverna vad som saknas. Flickorna blir generade, tittar på varandra och skrattar. Efter viss tvekan ritas det manliga könsorganet på siluetten av pojken.

En högljudd diskussion om siluetterna pågår i klassrummet.

– Hur identifierar vi en flicka? frågar Rodolfo, som arbetar på Chasqui.

Julia, ett av barnen som intagit platsen vid tavlan, svarar att flickor är mer försiktiga än pojkar. Rodolfo undrar om inte pojkar också kan vara det.

– Tjejer har kjol, säger Daimar, en av pojkarna i klassen.

– Har någon tjej en kjol på sig härinne? Nej, alla har byxor, är de killar då?” utmanar Rodolfo.

Svaren på det påståendet blir ett bestämt ”nej” från majoriteten av klassen. Rodolfo förklarar för barnen att skillnaden mellan män och kvinnor är de reproduktiva organen.

Workshopen är en start på en mer öppen dialog om ämnet och Rodolfo avslutar med att betona att kroppen är varje individs privata ägodel och att ingen får röra den mot din vilja.

Text och bild: Elsa Rechlin, praktikant i Bolivia

Bolivia: Landet med högst antal ”feminicidos” i Latinamerika

Bolivia, jämställdhet, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 08-03-2019

I dag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. En dag som syftar till att uppmärksamma kvinnors situation och den ojämlikhet som råder mellan kvinnor och män. Svalorna Latinamerikas (Svalorna LA) arbete i Bolivia bidrar till ökad jämställdhet och motverkar våld mot kvinnor.

Foto: www.globalamalen.se

Könsbaserat våld är ett utbrett problem i Bolivia. Enligt en undersökning av Comisión Económica para América Latina (CEPAL) är Bolivia landet med högst antal ”feminicidos”, mord på kvinnor för att de är just kvinnor, i hela Latinamerika. År 2013 infördes en lag (la Ley 348), som syftar till att garantera kvinnor ett liv fritt från våld. Lagen är omfattande och erkänner flera typer av våld mot kvinnor, exempelvis fysiskt, psykiskt och sexuellt. Trots detta är våld mot kvinnor fortfarande ett stort problem.  

Svalorna LA:s samarbetsorganisationer i La Paz, Tarija och Santa Cruz arbetar med ett program mot könsbaserat våld. Programmet riktar sig till ungdomar och syftar till att de ska få ökad kunskap om sina rättigheter och förbättrad livskvalité genom att minska risken för våld. Svalorna LA bidrar därigenom till att uppnå det globala målet om jämställdhet som bland annat handlar om att avskaffa allt våld mot kvinnor och flickor. Samarbetsorganisationerna i Bolivia arbetar preventivt mot våld genom att exempelvis diskutera maskulinitetsnormer och könsroller med målgruppen. Tillsammans med samarbetsorganisationerna i Bolivia bidrar Svalorna LA till att förändra dessa ungdomars liv.

Text: Tilda Norsten, praktikant, Bolivia

En film om aktivister och personal på Ecam, Tarija

Av: Anna Bokinge

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika