Category Archives: CDC

Personporträtt: Ricardo Ivan Cordon

Bolivia, CDC, jämställdhet | svalornauser | 05-02-2020

Jämställdhet är den största lögnen, säg mig, vart är vi lika?

Ricardo Iván Cordón vill ha ett mer jämställt samhälle.

Ricardo Iván Cordón arbetar som koordinator för programmet Iguales ante La Ley i Bolivia. Det är ett program som finns inom Capacitación y Derecho Ciudadano (CDC) där målet är att alla ska stå lika inför lagen. Iguales ante La Ley arbetar mer specifikt med hbtq-frågor och rättigheter.

‒ Det är viktigt att prata om hbtq-frågor för att det finns grupper i vårt samhälle som inte riktigt förstår eller misstolkar vårt budskap om allas lika värde, säger Ricardo.

‒ I teorin är vi jämställda, men i praktiken fungerar det inte så. Jag säger det här för att det börjar med kvinnan: hon tjänar mindre, arbetar hårdare och faller ofta för någon typ av misshandel. Vidare till personer över 35 år, de blir diskriminerade för att de anses vara för gamla för att söka nya jobb. Och så har vi transpersoner som blir diskriminerade i sin vardag på arbetsplatser, i hemmet och på tingsrätten.

Lag 807 om könsidentitet infördes år 2016 där transpersoner, bland andra, fick rätt att exempelvis gifta sig och adoptera barn. I mitten av år 2017 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen där giftermål och adoptering för hbtq-personer förbjöds. Lag 807 tillåter endast namnbyte.

‒ Transpersoner blir lyckliga när de får beviljat sitt namnbyte, men det enda du får som garanti är ett nytt namn, inte respekt. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta för hbtq-personers rättigheter.

‒  Idag, jämfört med för 15 år sedan , finns det mer tolerans. Speciellt bland unga människor. Det är från den juridiska delen vi kan förändra våra villkor.

Text och foto: Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Personporträtt: Alejandra Ticona Moya

Bolivia, CDC, jämställdhet, Könsbaserat våld, Landsbygdsutveckling | svalornauser | 05-12-2019

Det är viktigt att prata om jämställdhet, könsrelaterat våld och förändringar eftersom kvinnor och barn är de som drabbas hårdast. Många förstår inte att hur lika båda könen är och att kvinnor ofta gör mer än vad männen gör. Säger Alejanda Ticonda Moya.

Alejandra Ticona Moya

Alejandra Ticona Moya är 15 år och bor i El Alto, La Paz, Bolivia. Som en framtida ledare inom Svalornas Latinamerika (LA) utvecklingsprojekt brinner hon för att stärka kvinnors ställning i samhället. Alejandra håller i en workshop i en skola i El Alto, med temat jämställdhet. Efter workshopen pratar vi om hennes drömmar och diskuterar vilka förändringar som behöver göras i samhället hon bor i.

Jag vill kunna utmärka mig och försörja mig själv. Jag vill inte vänta på en mans pengar, säger Alejandra och berättar att hon vill jobba som jurist inom tv-branschen.

 ꟷ Jag vill bli erkänd och diskutera viktiga frågor på tv, fortsätter 15-åringen.

Förr var jag väldigt tystlåten och rädd att utrycka mina åsikter. Jag ville inte att någon skulle göra narr av mig. Genom att delta i Capaciatacion y Derechos Ciudadanos (CDCs) utbildningsprogram har jag lärt mig att uttrycka mig bättre, våga framföra mina åsikter och i och med det; lärt mig mer om ledarskap.

På frågan vad som kännetecknar en bra kvinnlig ledare är Alejandra bestämd om att det gäller att vara ödmjuk, rättvis och inkluderande för att på bästa sätt stötta dem som representeras.

Jag vill utrota patriarkatet och göra så att båda könen är lika mycket värda. Kvinnor och män ska vara lika inför lagen och ha en rättvis och bra samlevnad. Inga problem ska tystas ner, så som många ofta gör med till exempel barnmisshandel. Avslutar Alejandra.

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska, praktikant, Bolivia

Bolivia: Festival för mångfald och rättvisa

Bolivia, CDC, HBTQIA+, jämställdhet, Mångfald | svalornauser | 30-10-2019

Idag är klimatet för homosexuella i Bolivia bättre än för bara ett par år sedan. På en festival som belyser mångfald berättar besökare att personer av samma kön idag kan hålla varandras händer offentligt. Capacitación y derechos ciudadanos, CDC, tillsammans med Diversa är på plats i ‘’Celebrando la Diversidad’’ festivalen där HBTQ-frågor står högst på listan. CDC, som arbetar med juridiska rättigheter för HBTQ-personer, ger ut information om allas lika värde och rätt inför lagen.

Pablo Merino visar stolt upp personan Anastasia Versace Galán

Det har varit ett heldagsfirande av vår mångfald, säger Pablo Merino som också identifierar sig som Anastasia Versace Galán och är aktiv i organisationen Diversa.

För CDC innefattar begreppet mångfald olika typer av grupper i samhället. Därför bjuder de in personer från vartenda hörn som vill fira dagen till ära. På plats är dansöser som lever med funktionsvariationer, musiker inom Saya och uppträdanden från personer med downs syndrom och olika sexuella läggningar.

Det är alltid bra att fortsätta synliggöra olika typer av människor! Det är så vi bygger ett mer rättvist och jämställt samhälle, säger Pablo Merino.

Personer med olika sorters funktionshinder dansar för sina rättigheter

I Bolivia är diskriminering av HBTQ-personer förbjudet enligt konstitutionen, där lag (2016:807) omfattar rätten om personlig identitet. Lagen säger däremot att äktenskap och adoption endast får ske mellan man och kvinna. Trots att människor numera kan hålla händer på stan och att diskriminering av HBTQ-personer är olagligt, finns det alltså mycket kvar att kämpa för gällande mångfald och HBTQ-personers rättigheter.

Text och foto: Soledad Cornejo, praktikant, Bolivia

Bolivia: Livsmedelsförsörjning nu och i framtiden

Bolivia, CDC, jordbruk, Landsbygdsutveckling | svalornauser | 30-09-2019

Livsmedelsuveränitet och livsmedelsäkerhet är två viktiga faktorer för en hållbar livsmedelsförsörjning. I området Palca ska snart ett växthus etableras för att främja dessa faktorer. Svalorna Latinamerikas samarbetspartner Capacitacion y Derechos Ciudadanos bjöd in Ungdomsprogrammet mot könsbaserat våld för att hålla en utbildning i hållbara metoder inför etableringen. 

Personal från programmet Juntos y Jutnas Cambiando Nuestra Realidad.

Utbildning kring livsmedelsförsörjning är en essentiell del av Svalorna Latinamerikas arbete för mänskliga rättigheter i Bolivia. Svalorna Latinamerikas samarbetspartner Capacitacion y Derechos Ciudadanos (CDC) välkomnar personal från Svalorna Latinamerikas Ungdomsprogram mot könsbaserat våld till en tre dagars kurs i hållbara metoder. Målet är att öka personalens kunskaper inför etableringen av CDCs första växthus i området Palca.

Förberedelseutbildningen omfattas av två teoretiska moment och ett praktiskt studietillfälle. Agronomen Deysi Muñoz Perez utbildar i teman som livsmedelssuveränitet och livsmedelssäkerhet utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv, som hon senare knyter an till den bolivianska kontexten. I Bolivia omfattar konceptet livsmedelssuveränitet en pågående process av avkolonisering av livsmedel och produkter. Avkoloniseringsprocessen grundar sig på förfädernas filosofi om Buen vivir som refererar till ett liv i fullständighet och visdomen att leva i harmoni och balans med moder jord. Processen grundar sig också i filosofin Chacha-warmi som symboliserar dualiteten i Aymara-världen, där det feminina och det maskulina kompletterar varandra och formar ett harmoniskt väsen. Livsmedelssuveräniteten och livsmedelssäkerheten i Bolivia har avgörande betydelse för odlingsmarkens resiliens och den agroekologiska odlingen.

Deltagare från programmet J.J.CN under en genomgång av biodlingskulturen i Bolivia ledd av agronomen Elizabeth Calisaya.

Den praktiska delen av utbildningen som består av två studiebesök hålls av agronomen Elizabeth Calisaya. På första studiebesöket får deltagarna en genomgång om hur en bikupa sköts, hur honungsproduktionen går till samt hur biodlingskulturen i Bolivia utvecklas. Avslutningsvis får deltagarna själva aktivt ta del av biskötseln på den besökta bigården i Palomar (Rio Abajo). Samma dag besöks även ett växthus i La Paz som enbart drivs av elever under uppsikt av biologiläraren på skolan. Förberedelseutbildningen avrundas med en fördjupande föreläsning om hur man framgångsrikt bygger växthus anpassade för organisk odling av grönsaker i det kalla och torra klimatet på platån.

Ett växthus eller en så kallad solcell på en skola i La Paz.

Capacitacion y Derechos Ciudadanos (CDC) jobbar ständigt med att förbättra livsmedelsförsörjningen i Bolivia. Genom utbildningar som denna skapas möjligheter till självförsörjning och förbättrade livsvillkor. Med små förändringar kring hållbara jordbruksmetoder kan livsmedelsförsörjningen förbättras och utvecklas.   

Text och foto: Aleksandra Bumbaroska

Bolivia: “De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället”

CDC, jämställdhet, Könsbaserat våld, Maskuliniteter, Sexuella och reproduktiva rättigheter | svalornauser | 04-04-2019

Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) arbetar för att främja kunskap om, och respekt för, mänskliga rättigheter i Bolivia. En del av det arbetet fokuseras på vårt program mot könsbaserat våld. Genom att hålla workshops om könsbaserat våld och köns- och maskulinitetsnormer på skolor, arbetar CDC för att förebygga våld i samhället.

Paola, medarbetar på CDC, har precis genomfört vårens första workshop på skolan San Jose Fe y Alegría i El Alto. Workshopen syftade till att öka ungdomarnas medvetenhet om de strukturer som finns i samhället och få dem att reflektera över hur de påverkas av dessa.

Ungdomarna fick inledningsvis göra en charad där de skulle gestalta det motsatta könet i olika situationer, för att sedan diskutera könsroller och stereotyper. Deltagarna fick också i uppgift att rita en bild på vad makt betyder för dem och förklara varför de valt att rita just det. Därefter följde en diskussion om olika typer av makt.

– Patriarkatet är en maktstruktur som innebär att män har mer makt än kvinnor, förklarar Paola. Några exempel på hur patriarkatet tar sig uttryck är de könsroller som finns för kvinnor och män och att det som är maskulint värderas högre än det som är feminint.

– De patriarkala strukturerna finns överallt i samhället, fortsätter hon. Det är sällan direkt synligt, men dess konsekvenser såsom fattigdom, arbetslöshet och dysfunktionella familjer är något vi tydligt kan se.  

– Målet med vårt arbete är att bidra till ett samhälle som eftersträvar jämställdhet och jämlikhet. Alla människor är lika mycket värda, avslutar Paola.

Text och foto: Tilda Norsten, praktikant, Bolivia 

Stöd oss

Bli månadsgivare

Kontakt

Svalorna Latinamerika

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2018 Svalorna Latinamerika